gyzld.cn
当前位置:首页>>关于乙醇燃料电池电极反应的资料>>

乙醇燃料电池电极反应

乙醇燃料电池,KOH作电解质 总反应:C2H5OH+3O2+4KOH=2K2CO3+5H2O 负极:C2H5OH+16OH(-)-12e(-)=2CO3(2-)+11H2O 正极:O2+4e(-)+2H2O=4OH(-) 乙醇燃料电池,酸作电解质 总反应: C2H5OH+3O2=2CO2+3H2O 正:O2 + 4H+ 4e = 2H2O 负:C2H6O + 3H2O - 12e = 2CO2 + 12H+

如果用酸性电解质的话,则 负极:c2h5oh-12e-+3h2o=2co2+12h+ 正极:3o2+12e-+12h+=6h2o 如果用碱性电解质的话,则 负极:c2h5oh-12e-+16oh-=2co3 2-+11h2o 正极:3o2+12e-+6h2o=12oh-

乙醇燃料电池 C2H5OH+3O2---->2CO2+3H2O (酸性介质) 正极:3O2+12H+ +12e- = 6H2O 负极:C2H5OH+ 3H2O - 12e- = 2CO2 + 12H+ C2H5OH+3O2+4OH- ---->2CO32-+5H2O (碱性介质) 正极:3O2+6H2O+12e- = 12OH- 负极:C2H5OH+ 16OH- - 12e- =2CO32- + 11H2O

正:o2+4h++4e=2h2o 负:c2h60+3h2o-12e=2co2+12h+

原电池方程式 和C2H5OH O2 稀H2SO4 原电池方程式 CO燃料电池,分别写出以KOH和H2SO4为电解质的电极反应方程式,怎么写? 甲烷作为燃料电池,电解质为H2SO4的电极方程式 总:2H2+O2==2

碱性条件 总du反zhi应式:2CH4O + 3O2 + 4OH-= 2CO32- + 6H2O 正极:daoO2 + 4e(-)版+ 2H20 →权 4OH(-) 负极:CH4O - 6e(-) + 8OH(-) → CO3(2-) + 6H2O

乙醇燃料电池的总反应:c2h5oh+3o2=2co2+3h2o 正:3o2+6h2o +12e(- ) = 12oh- 负:c2h5oh+ 12oh- - 12e(-)=2co2+ 9h2o 乙醇燃料电池的总反应:2c2h6+7o2=4co2+6h2o 正极:7o2+14h2o +28e(- ) = 28oh- 负极:2c2h6+28oh- -28e(-)=4co2+20h2o

dfkt.net | 3859.net | qzgx.net | wlbx.net | nczl.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gyzld.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com