gyzld.cn
当前位置:首页>>关于2丁烯转化为13丁二烯的资料>>

2丁烯转化为13丁二烯

不会 因为2-丁烯中间只有一个碳碳双键 在与卤素加成后碳碳双键断裂,中间的两个碳上各连一个氢和一个卤素原子,在发生消去反应的时候,只能消去卤素单质和临位的氢,不会生成1.3-丁二炔,可生成1.3-丁二烯

1)2--氯丁烷 CH3-CH=CH-CH3+HCl----->CH3-CH2-CHCl-CH32)2--丁醇 CH3-CH2-CHCl-CH3+H2O--NaOH--> CH3-CH2-CH(OH)-CH3+ HCl 3)2,3--二氯丁烷 CH3-CH=CH-CH3+Cl2----->CH3-CHCl-CHCl-CH34)2,3--丁二醇 CH3-CHCl-CHCl-CH3+2H2O-NaOH--> CH3-CH(OH)-CH(OH)-CH3+2HCl5)1,3--丁二烯 CH3-CHCl-CHCl-CH3+ 2NaOH-乙醇----->CH2-CH-CH=CH2+2NaCl+2H2O

先加成,后消去

你的题中2、3-丁二烯非常不稳定,几乎不存在,无法制取,制取1、3-丁二烯:2-丁烯与Br2加成,再在NaOH的醇溶液中消去,即可得到

2-丁烯为原料制备下列物质反应的化学方程式: (1)2-丁醇, ch3ch=chch3+hbr----ch3ch(br)ch2ch3 ch3ch(br)ch2ch3+naoh--(h2o)---ch3ch(oh)ch2ch3+nabr (2)2,3-二氯丁烷, ch3ch=chch3+cl2----ch3ch(cl)ch(cl)ch3 (3)2,3-丁二醇, ch3ch(cl)ch(cl)ch3+2naoh--(h2o)---ch3ch(oh)ch(oh)ch3+2nacl (4)1,3-丁二烯. ch3ch(oh)ch(oh)ch3----(浓硫酸,加热)----ch2=chch=ch2+2h2o

1)H2C=CH-CH2-CH3+H2O--催化剂△-->CH3CHOHCH2CH3 先加成(HBr) H2C=CH-CH2-CH3+HBr--催化剂△-->CH3CHBrCH2CH3 消去CH3CHBrCH2CH3+ NaOH--醇△-->H3C-CH=CH-CH3 + NaBr + H2O 加成H3C-CH=CH-CH3 + Br2 --->

加热时应该生成热力学稳定性更好的反式异构体,反式变成顺式,在酸性条件下,顺-2-丁烯与反-2-丁烯可互变,在达到平衡后,顺-2-丁烯比例为24%,反-2-丁烯比例为76%.

1.3丁二烯加成反应活性大于2-丁烯,苯环之间的价键是介于单键和双键之间的,要比双键稳定.

zxqk.net | jingxinwu.net | pdqn.net | jinxiaoque.net | qwrx.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gyzld.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com