gyzld.cn
当前位置:首页>>关于c7h16的9种cc链结构式的资料>>

c7h16的9种cc链结构式

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH3 CH3-CH2-CH(CH2CH3)-CH2-CH3 (CH3)3C-CH2-CH3-CH3 CH3--CH2-C(CH3)2-CH2-CH3 (CH3)3C-CH(CH3)-CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 CH3CH2CH2CH2CH(CH3)2 CH3CH2CH(CH3)CH2CH2CH3(CH3)2CHCH(CH3)CH2CH3(CH3)2CHCH2CH(CH3)2 CH3CH(CH3)2CH2CH2CH3 CH3CH2C(CH3)2CH2CH3 CH3CH2CH(C2H5)CH2CH3(CH3)3C-CH(CH3)2

结构式打出来太麻烦了,我直接用结构简式吧,然后你再用线连起来 ch3-ch2-ch2-ch2-ch2-ch2-ch3 ch3-ch-ch2-ch2-ch2-ch3 | ch3 ch3-c2h-ch-ch2-ch2-ch3 | ch3 以此类推,很多啊

C7H16的同分异构体有9种,分别是 : 1、庚烷; 2、2-甲基已烷; 3、3-甲基已烷; 4、2,2-二甲基戊烷; 5、3,3-二甲基戊烷; 6、2,3-二甲基戊烷; 7、2,4-二甲基戊烷; 8、3-乙基戊烷; 9、2,2,3-三甲基丁烷.

还有一种哦 甲基环己烷

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 正庚烷CH3CH(CH3)CH2CH2CH2CH3 2-甲基己烷CH3CH2CH(CH3)CH2CH2CH3 3-甲基己烷CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH3 2,4-二甲基戊烷CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3 2,3-二甲基戊烷CH3C(CH3)2CH2CH2CH3 2,2-二甲基戊烷CH3CH2C(CH3)2CH2CH3 3,3-二甲基戊烷CH(CH2CH3)3 3-乙基戊烷CH3CH(CH3)C(CH3)3 2,2,3-三甲基丁烷

1.CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 2.CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3 3.CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 4.CH3-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3 5.CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH3 6.CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-CH3 7.CH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH3 8.CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 9.CH3-C(CH3)2-CH(CH3)-CH3 一共是九种,你再仔细检查一下

四甲基-己烷是没有的,应命名为三-甲基己烷. 所以C7H16的同分异构体是 正庚烷 .其余的先取下一个C为甲基.则主碳链就剩下6个C,为己烷,再给甲基放在可放的位

knrt.net | zxqs.net | lhxq.net | wkbx.net | msww.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gyzld.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com