gyzld.cn
当前位置:首页>>关于z,ozj崾]l`踪的资料>>

z,ozj崾]l`踪

蛇谷的诅咒..上p世纪20年代初,特拉文2随法军入k侵印度,在老挝的寺院中7掠走一a尊金像,金像的一x个m蛇头状饰物中3藏有一l份古老的神秘手2稿.30年后,手4稿被一g位波兰教授破译,说是在

江(jiāng)雪(xuě)\x09柳(liǔ)宗(zōng)元(yuán)千(qiān)山(shān)鸟(niǎo)飞(fēi)绝(jué),万(wàn)径(jìng)人(rén)踪(zōng)灭(miè).孤(gū)舟(zhōu)蓑(suō)笠(lì)翁(wēng),独(dú)钓(diào)寒(hán)江(jiāng)雪(xuě).江雪(jiāngxuě)\x09柳宗元(liǔzōngyuán)千山鸟飞绝(qiānshānniǎofēijué),万径人踪灭(wànjìngrénzōngmiè).孤舟蓑笠翁(gūzhōusuōlìwēng),独钓寒江雪(dúdiàohánjiāngxuě).

【渺无踪影】:miǎo wú zōng yǐng,看不到一点踪迹和影子.亦作“渺无影踪”.作谓语、状语;指踪迹和影子.【无影无踪】:wú yǐng wú zōng,踪:踪迹.没有一点踪影.形容完全消失,不知去向.作谓语、状语、定语;形容人或物体.【渺

CAD快捷键:A 圆弧B 创建块C 圆D 标注样式管理器 E 删除F 圆角G 群组 H 图案填充 I 插入块L 直线M 移动O 偏移P 平移S 拉伸W 外部块V 视图对话框X 分解Z 显示缩放T 多行文字co 复制MI 镜像AR 阵列RO 旋转SC 比例LE 引线管理器EX 延伸

无影无踪

剥的形近字有绿,组词如下: 1、绿萍 [lǜ píng] 植物名,又名满江红,体小,飘浮水面,春季绿色,夏季红褐色,可作鱼类及家畜的饲料,也可作水田的肥料,并可供药用. 2、绿藻 [lǜ zǎo] 藻类植物的一类.有单细胞、群体或多细胞个体等种类

古诗江雪带拼音 江雪 柳宗元 qiān Shān niǎo fēi jué 千 山 鸟 飞 绝 ,wàn jìng rén zōng miè 万 径 人 踪 灭 .gū zhōu suō lì wēng 孤 舟 蓑 笠 翁 ,dú diào hán jiāng xuě 独 钓 寒 江 雪 .

【成语】: 杳无人迹【拼音】: yǎo wú rén jì【解释】: 杳:不见踪影;迹:脚印.连一个人的脚印也看不到.形容地方非常荒凉、偏僻,从来没有人去过.【出处】: 唐常沂《灵鬼志郑绍》:“至明年春,绍复至此,但见红花翠竹,流水

[渺无人踪来] miǎo wú rén zōng 很少看见人的踪影,形容空旷寂静.[渺无人迹] miǎo wú rén jì 看不见一个人的脚印.形容空旷寂静.亦作“渺无人踪”.[阆苑琼楼] là源ng yuàn qióng lóu 阆:空旷,宽阔;琼:赤色玉.广大的园林,华美的楼阁.传说中的神仙住处.也指皇帝贵族的宫苑.[旷若发蒙] kuàng ruò fā mézdng 旷:空旷;开阔.蒙:眼睛失明.眼前突然开阔明朗,好像双目失明的人忽然看见了东西.亦比喻使人头脑忽然开窍,明达起来.

比肩迭迹】:肩膀相靠,足迹相迭.形容人多. 【比肩叠迹】:肩膀相靠,足迹相叠.

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gyzld.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com