gyzld.cn
当前位置:首页>>关于简化电子排布式1到36的资料>>

简化电子排布式1到36

H 1s1 He 1s2 Li 1s2 2s1 Be 1s2 2s2 B 1s2 2s2 2p1 C 1s2 2s2 2p2 N 1s2 2s2 2p3 O1s2 2s2 2p4 F 1s2 2s2 2p5 Ne 1s2 2s2 2p6 Na 1s2 2s2 2p6 3s1 Mg 1s2 2s2 2p6 3s2 Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Si 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

氢、氦没有电子排布简式3锂 li[he] 2s1 4铍be[he] 2s25硼b [he] 2s22p16碳c [he] 2s22p27氮n [he] 2s22p38氧o [he] 2s22p49氟 f[he] 2s22p510氖 ne[he] 2s22p611钠na [ne] 3s112镁mg [ne] 3s213铝al [ne] 3s23p114硅si [ne] 3s23p2 15磷p [ne] 3s23

氢、氦没有电子排布简式3锂 Li[He] 2s1 4铍Be[He] 2s25硼B [He] 2s22p16碳C [He] 2s22p27氮N [He] 2s22p38氧O [He] 2s22p49氟 F[He] 2s22p510氖 Ne[He] 2s22p611钠Na [Ne] 3s112镁Mg [Ne] 3s213铝Al [Ne] 3s23p114硅Si [Ne] 3s23p2 15磷P

注:原子轨道类型字母后的数字为电子个数 62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333330343262标" * "的元素的电子排列较特殊 [1]H氢 1s1 [2]He氦 1s2 [3]Li锂 1s2 2s1 [4]Be铍 1s2 2s2 [5]B硼 1s2 2s2 2p1 [6]C碳 1s2 2s2 2p2

H:1s1 He:1S2 Li:1s2 2s1 Be:1s2 2s2 B:1s2 2s2 2p1 C:1s2 2s2 2p2 N:1s2 2s2 2p3 O:1s2 2s2 2p4 F:1s2 2s2 2p5 Ne:1s2 2s2 2p6 Na:1s2 2s2 2p6 3s1 Mg:1s2 2s2 2p6 3s2 Al:1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Si:1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 P:1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

一、核外电子排布所遵守的规则 多电子原子的核外电子排布是有规律的,首先是电子按层排布,而且每层最多容纳的电子数为2n~2个;其次,最外层电子数不得超过8个,而次外层的电子数则不能超过18个.这些规律是从实验和周期律

31Ga :Ar3d104s24p1;32Ge :Ar3d104s24p2;33As :Ar3d104s24p3;34Se :Ar3d104s24p4;35Br :Ar3d104s24p5;36Kr :Ar3d104s24p6;

我不太明白你是什么意思,我举个例子你看是不是如果以NA为标准它正常的电子排布式是1s2 2s2 2p6 3s1 该式子可以简化成[Ne]3s1,简化的电子排布式的规则就是,只写出该电子的最外层电子排布式(也就是元素周期表中所列的电子排布式)其他的用上一周期中的惰性气体的元素符号代替,并用中括号括起,再举个例子Cu的正常电子排布式1s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 可以简写为[Ar]3d10 4s1如果我说的没错的话希望给分哦

31ga : ar3d104s24p1; 32ge : ar3d104s24p2; 33as : ar3d104s24p3; 34se : ar3d104s24p4; 35br : ar3d104s24p5; 36kr : ar3d104s24p6; 有问题请追问~~

注:原子轨道类型字母后的数字为电子个数 标" * "的元素的电子排列较特殊 [1]H氢 1s1 [2]He氦 1s2 [3]Li锂 1s2 2s1 [4]Be铍 1s2 2s2 [5]B硼 1s2 2s2 2p1 [6]C碳 1s2 2s2 2

qwrx.net | zxqk.net | zxqt.net | tuchengsm.com | yydg.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gyzld.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com